Dřevení šachty

Dřevení šachty

Pokus o popis dřevení šachty v historické perspektivě Suchého žlebu

Bylo, nebylo, kopali předvěcí Suchožlebáci jisté díry do země, a když jim stěny začaly padat na hlavu, odhodlali se ke dřevení. Protože to bylo v dobách všeobecné bídy a úpadku, bídné bylo i dřevení. Většinou to probíhalo tak, že v lese byly zabaveny již předtím zabavené (znárodněné) stromy, ovšemže bídné kvality. Z těchto stromů byly bídnými nástroji zhotoveny bídné rámy. Po lese byla též posbírána probírka neboli tenké smrčky, tyto odvětveny a použity místo šalovacích desek. Vše bylo tak bídné, že se to ani vypovědět nedá.

V době všeobecného rozkvětu a bohatých sponzorů na to půjdeme jinak. Z dobrých důvodů použijeme místo (často ani neodkořených, slizkých a bídných) kulatin krásné nové hranolky 10 x 10 cm a místo slizkých a bídných smrkových klacků krásné nové šalovací desky tloušťky 2,5 cm (1 inch), o délce 2 m a šířce, jakou nám dodavatel dodá.
Zásada č. 1: Co může udělat někdo jiný, ať udělá někdo jiný

Za starých, bídných dob si každý musel vše dělat sám, neboť vše bylo bídné, tedy i dělba práce. V dnešní době to uděláme jinak. Necháme si vyrobit dřevěné díly, z kterých budeme výdřevu sestavovat. Pokusím se dále popsat jak.
Zásada č. 2: Začátek je důležitý

Pečlivé a správné založení šachty je důležité, neboť přispívá k všeobecnému rozkvětu. Především ať je délka trámků, tvořících rám šachty 150 cm. Toto je axiom, se kterým je potřeba se naučit žít. Znamená to, že vnitřní prostor šachty v nejužším místě bude 130 x 130 cm. To se může zdát málo, ale málo to není. Maximální rozměr šachty mezi jednotlivými rámy bude totiž větší, dokonce ještě větší než vnější obrys rámů, což je 150 x 150 cm. Šalovací desky je totiž nutno oddálit od rámů, aby se jejich druhá (vnitřní) vrstva dala vysouvat dolů při prohlubování šachty. Oddalování šalovaček se děje pomocí dřevěných klínů, které si, jak jinak, necháme nařezat. Takových klínů bude potřeba velké množství, protože musí být všude tam, kde se kterákoliv šalovačka kříží s rámem.

Trámek 10 x 10 x 150 cm – výkres

Začátek je důležitý. Na dně závrtu vykopeme díru, hlubokou asi 1,5 m rozměru asi 180 x 180 cm nebo více. Část vykopaného materiálu uložíme co nejblíže na stěně závrtu, aby bylo možno rychle obsypat první 2 m šachty po jejich dohotovení. Položíme a kameny ukotvíme dva 4 m dlouhé trámy tak, aby byly rovnoběžné, přesně horizontální (na vodováhu) a vzdálené vnějšími okraji 150 cm. Trámy položíme na dně závrtu v místě budoucí šachty. Pak uprostřed namontujeme dva díly 150 cm dlouhé. Tím vytvoříme první rám, který ponese rámy ostatní. Spoje v rozích rámů budou realizovány pomocí závitových tyčí M10 délky asi 15 cm. Zavěsíme pomocí 4 ks metrových závitových tyčí M10 druhý rám (který jsme zatím smontovali ze 4 ks 150 cm dílů) a vzápětí zavěsíme stejným způsobem rám třetí. Tento by měl viset asi 20 cm nade dnem vykopané šachty. Pak vytvoříme bednění prvních 2 m šachty. Použijeme 2 m dlouhé šalovačky, ze kterých můžeme předem vytvořit pláty široké asi 164 cm. Mezery mezi šalovačkami můžou být 2 – 3 cm. Pláty zavěsíme do patřičné polohy na předem šikovně připevněné úchyty (desky), nezávisle od rámové konstrukce (tak aby nebránily vsunutí vnitřní vrstvy desek na další 2 m šachty). Pomocí klínů vzdálíme pláty asi 6 cm od rámů. Důležitý detail představuje separační fólie, kterou napneme vně šalovaček. Ta zamezí protékání bahna dovnitř šachty při deštích. Pak můžeme zahrnout první 2 m šachty.

Bokorys šachty Půdorys šachty
Zásada č. 3: Při prohlubování šachty je velmi důležité udržovat její profil

Jak již bylo naznačeno, dřevení pro hlubku 2 m a větší probíhá tak, že se napřed spustí druhá (vnitřní) vrstva šalovaček do mezery mezi vrstvou první (fixovanou 6cm širokými klíny) a rámy. (Viz též obr. Půdorys šachty.) Tato druhá vrstva se zajistí klíny o šířce 3,5 cm. 6 cm klíny zůstanou na svých místech, nebo budou mírně posunuty do strany tak, aby šalovačky druhé vrstvy prošly až na dno šachty. Šířka šalovaček druhé vrstvy ovšem musí respektovat šířku ve vrstvě první. To znamená, že např. když jsou ve vrstvě první vedle sebe dvě široké šalovačky, musí být ve vrstvě druhé v tomto místě též široká šalovačka atd. Po této přípravě můžeme začít prokopávat dno a postupně spouštět šalovačky druhé druhé vrstvy dolů a klínovat tak, aby nedocházelo k vyhřezávání balvanů a bahna do šachty. Je ovšem velmi důležité udržovat profil šachty, aby bylo možno nasadit další rám. Lze jen doporučit, aby tento rám (v pořadí již čtvrtý) byl nasazen co nejdříve, asi po dosažení hloubky 30 – 40 cm pod třetím rámem. Při dalším prohlubování je pak možno tento rám po uvolnění klínů spustit do jeho konečné polohy, tj. do vzdálenosti asi 80 cm od předchozího rámu. Tím bude zabezpečeno, že se šachta nebude zužovat a další rámy bude možno instalovat bez větších problémů.
Zásada č. 4: Všechny dutiny vně šachty musí být zaplněny

Tato zásada byla postulována slavným badatelem Jiřím Mókou Moučkou. Její přesné znění nebylo kodifikováno, ale může znít například takto: Dřevte jak chcete (to říkám já), ale všechny díry zacpěte. To ovšem neznamená, že máme zacpat všechny díry. Některé, zvláště ty které vedou dál neucpávat!
Soupis materiálu pro zahájení prací

* Smrkový hranolek 10 x 10 cm délka 400 cm: 2 ks
* Smrkový hranolek 10 x 10 cm délka 150 cm: 18 ks (minimálně 10 ks)
* Šalovací desky (25 mm) délky 2 m: 100 ks
* Distanční klíny (25 mm tloušťka) rozměr 15 x 6 cm: 150 ks
* Distanční klíny (25 mm tloušťka) rozměr 15 x 3,7 cm: 150 ks

Přechod z dvoumetrových šalovacích desek na jednometrové

Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3

Vladislav Kahle
Praktická realizace

O praktickou realizaci těchto pravidel dřevení jsme se pokusili na Osmnáctce.

První 2 m Ústí šachty V. Kahle u metrových šalovaček
Poznámka autora

Je třeba zdůraznit, že výše uvedený text není návodem na vydřevení šachty. Byl napsán jako propagační (dnes by se řeklo motivační) leták, který měl vést k větší aktivní účasti oslovené cílové skupiny na dřevících pracích. Tato snaha se ovšem zcela minula účinkem a z tohoto pohledu bylo vynaložené úsilí zbytečné. Pověstné převozníkovo veslo totiž zůstalo v autorových rukách a zatím se nenašel nikdo, kdo by se ho chopil.

Na druhé straně ale šachta dosáhla hloubky 8 m a zatím drží svůj tvar i funkci. Největší zatížení ovšem šachetní konstrukci čeká při jarním tání. Teprve po rozpuštění sněhu se ukáže, jestli bylo postupováno správně.